Политика на поврат на средства

ВЕТКОЛЛ  ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку  биде направена погрешна уплата а правото може да се оствари со доставување писмено барање и  доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ.